top of page

אזור החירום באתר נפשי פועל רק בעתות חירום ומרכז מענים ושירותים לתמיכה נפשית, הרלוונטיים ביותר למצב. באזור זה מרוכזות הפניות למענים המיועדים לחירום, סרטונים ומדריכים שיוכלו לסייע לכם וליקירכם בהתמודדות.

בשעת חירום

bottom of page